Login

su

รูปภาพของ su

su

ระดับผู้ใช้
authenticated user
ภาษา
English
Time Zone
America/Chicago: Your time -5 hours

ประวัติ

เป็นสมาชิกมาแล้ว
8 ปี 1 สัปดาห์
Materials Submitted
หัวข้อเรื่อง Rating Views Last Updated ความคิดเห็น ภาษาเรียงไอคอน
Roughcut
4
18,823 ต.ค. 7 2008 0
Highway to Freedom
4.77778
19,962 พ.ค. 4 2011 0 อังกฤษ
Ubucon Oslo Banner
1
9,694 ส.ค. 9 2009 0 อังกฤษ
Is Ubuntu for you?
2.8
13,800 พ.ย. 29 200 3 อังกฤษ
Powered By
3.333335
1,462 พ.ย. 24 200 0 อังกฤษ
Random Ubuntu Advocacy Banner
4.5
10,900 ส.ค. 24 200 0 อังกฤษ
Huge Tag
4
19,128 ก.ค. 10 200 8 อังกฤษ
Hardy Party 2
2
9,900 พ.ค. 16 201 0 อังกฤษ
Yellow Clouds
4.333335
17,551 พ.ย. 6 2008