Login

su

รูปภาพของ su

su

ระดับผู้ใช้
authenticated user
ภาษา
English
Time Zone
America/Chicago: Your time -5 hours

ประวัติ

เป็นสมาชิกมาแล้ว
5 ปี 48 สัปดาห์
Materials Submitted
หัวข้อเรื่อง Rating Views Last Updatedเรียงไอคอน ความคิดเห็น ภาษา
Highway to Freedom
4.77778
15,020 พ.ค. 4 2011 0 อังกฤษ
Hardy Party 2
2
6,428 พ.ค. 16 201 0 อังกฤษ
Autopista a la libertad
5
6,755 มี.ค. 12 20 0 Spanish
Powered By
3.333335
1,462 พ.ย. 24 200 0 อังกฤษ
Random Ubuntu Advocacy Banner
4.5
7,234 ส.ค. 24 200 0 อังกฤษ
Ubucon Oslo Banner
1
6,214 ส.ค. 9 2009 0 อังกฤษ
UbuCon
3
6,221 ก.ค. 11 200 0 Norwegian...
Huge Tag
4
13,569 ก.ค. 10 200 8 อังกฤษ
Is Ubuntu for you?
2.8
10,077 พ.ย. 29 200 3 อังกฤษ
Yellow Clouds
4.333335
11,854 พ.ย. 6 2008 2 อังกฤษ
  • 1
  • <