Login

su

รูปภาพของ su

su

ระดับผู้ใช้
authenticated user
ภาษา
English
Time Zone
America/Chicago: Your time -5 hours

ประวัติ

เป็นสมาชิกมาแล้ว
8 ปี 11 สัปดาห์
Materials Submitted
หัวข้อเรื่อง Rating Views Last Updatedเรียงไอคอน ความคิดเห็น ภาษา
Highway to Freedom
4.77778
20,241 พ.ค. 4 2011 0 อังกฤษ
Hardy Party 2
2
10,086 พ.ค. 16 201 0 อังกฤษ
Autopista a la libertad
5
8,443 มี.ค. 12 20 0 Spanish
Powered By
3.333335
1,462 พ.ย. 24 200 0 อังกฤษ
Random Ubuntu Advocacy Banner
4.5
11,098 ส.ค. 24 200 0 อังกฤษ
Ubucon Oslo Banner
1
9,888 ส.ค. 9 2009 0 อังกฤษ
UbuCon
3
7,546 ก.ค. 11 200 0 Norwegian...
Huge Tag
4
19,480 ก.ค. 10 200 8 อังกฤษ
Is Ubuntu for you?
2.8
13,984 พ.ย. 29 200 3